Hide or Toggle

The Hide or Toggle plugin is an intuitive and useful plugin that provides three blocks: Simple Hide , Simple Toggle and Simple Blocks.

gif file displays how the Hide or Toggle plugin blocks work.
Demostració de ‘Hide or Toggle’ blocs

Simple Hide

The Simple Hide block is easy to use and contains two paragraphs: the title and the content. On the frontend, it displays a plus icon and and a title, with the content hidden by default. Upon clicking the plus icon, the content is shown and a minus icon is displayed to the left of the plus icon. From this point, you can hide the content by clicking the minus icon. There are three different styles for the Simple Hide block to choose from: default, expanded, and compact. See an example below:

Example of Simple Hide block

You may use the Simple Hide Block in isolation or stacked as a FAQ or a frequently answered questions page.

Here the block is used as a FAQ page

Working Examples

Even tough this block is very simple, it has three different styles. Use the default style example below:

This is the title. A question for example.

Now, try the expanded style example. Click on the plus icon to display the content:

This is the title. A question for example.

Finally the compact style example. Click on the plus icon to display the content:

This is the title. A question for example.

Simple Toggle

The second block is the Simple Toggle block and operates similarly to the Simple Hide block. In the Simple Toggle block there is no icon and the title is clicked to toggle the content (show or hide). As the Simple Hide block, the Simple Toggle offers three styles to choose from (default, compact, and expanded) and two toggle speeds (slow and fast). The text and the background colors can be changed. Try out the working examples below to see the different styles and different speeds in action.

Content is hidden. or closed.
Content is shown or opened.

Working Examples

Try the working examples below. This is the default style for the Simple Toggle. The default style has only margin at the top. It takes text color and background colors from the present theme styles:

This line toggles the content below

This is the compact style. Veru low margin at the top with a different background color.

This line toggles the content below

This is the expanded style. More margin and padding and , also, a different background color:

This line toggles the content below

You can pick any color for text color and background color. Below, a compact style with a different background color and ‘Fast’ toggle speed:

This line toggles the content below

Simple Toggle settings

Simple Toggle styles and colors settings

Simple Blocks

A third block is the Simple Blocks block. It’s a more extendable block because it can contain blocks in the content. Here below you can see a Working example:

Click this title to open the content below.
  • Hide or Toggle

    The Hide or Toggle plugin is an intuitive and useful plugin that provides two blocks: Simple Hide and Simple Toggle.

  • Instal·lació per fer blocs a WordPress

    Per desenvolupar els nous blocs per a WordPress necessitem força eines. Abans, amb una simple instal·lació local de PHP+Apache+MySQL t’arreclaves. Ara és diferent. En aquest article us explico la meva llista d’eines. Els passos per fer la instal·lació son nombrosos. Paciència. Tot això no es fa en un dia! Partim d’una instal·lació local de WordPress […]

  • Prova les columnes

    Un paràgraf a dalt o a sota. Més aviat que no sigui curt. O ni curt ni llarg. Mitjà pot-ser. El botó en estil ‘emplenat’. Un paràgraf a dalt o a sota. Més aviat que no sigui curt. O ni curt ni llarg. Mitjà pot-ser. La imatge a la dreta està escapçada a ‘cuadrat’.

Som 60% aigua